02/02/2017

CT đa lát cắt bóc tách động mạch chủ: tổng quan

CT ĐA LÁT CẮT VỀ BÓC TÁCH ĐỘNG MẠCH CHỦ: TỔNG QUAN   TÓM TẮT […]