02/02/2017

Dấu hiệu rãnh liên thùy không hoàn toàn

CÁC DẤU HIỆU HÌNH ẢNH: RÃNH LIÊN THÙY KHÔNG HOÀN TOÀN HÌNH ẢNH Dấu hiệu […]
24/01/2017

Dấu nến chảy (The dripping candle wax sign)

DẤU HIỆU HÌNH ẢNH: DẤU NẾN CHẢY (The dripping candle wax sign)   HÌNH ẢNH […]
23/01/2017

Dấu hiệu chồi cây (tree-in-bud-sign)

Tree – in – bud – sign Dấu hiệu chồi cây là dấu thấy được […]
23/01/2017

Một vài dấu hiệu x quang

MỘT VÀI DẤU HIỆU X QUANG DẤU CHẤM TRÒN (Polka-dot sign) HÌNH ẢNH Dấu hiệu […]