Thư viện ảnh: Viêm ruột thừa sau manh tràng dưới gan
30/06/2020
Viêm ruột thừa và thận phải lạc chỗ
21/08/2020

Thư viện ảnh: HCC đa ổ

HCC đa ổ

Multifocal Hepatocellular Carcinoma