Thư viện ảnh: dị vật và thoát vị bẹn
02/06/2020
Thư viên ảnh: Thymoma
13/06/2020

Thư viên ảnh: lồng ruột (intussusception)

Lồng ruột ở bn nam 49 tuổi

intussusception