Song thai ngoài tử cung một bên
15/06/2020
Thư viện ảnh: VRT hoại tử mủ
28/06/2020

Thư viện ảnh: Tắc ruột do u đại tràng dạng vòng nhẫn

Tắc ruột do u đại tràng dạng vòng nhẫn 

Bowel obstruction due to signet- ring cell carcinoma of the colon

key word: signet-ring cell carcinoma