Thư viện ảnh: Arteriovenous malformation
05/05/2020
Thư viện ảnh: U dạ dày
19/05/2020

Thư viện ảnh: huyết khối tĩnh mạch nội sọ

Thư viện ảnh: huyết khối tĩnh mạch nội sọ

Cerebral venous thrombosis

Case 1

Video

 

Case 2

Video