Thư viện ảnh: Viêm ruột thừa quặt ngược dưới gan
29/04/2020
Thư viện ảnh: Arteriovenous malformation
05/05/2020

Thư viện ảnh: xuất huyết tiêu hóa và dấu thoát mạch

Xuất huyết tiêu hóa và dấu thoát mạch

Bowel bleeding – Contrast material extravasiton

Bệnh nhân nữ 30 tuổi, triệu chứng xuất huyết tiêu hóa

Hình 1: A, plain. B, thì động mạch: dấu thoát mạch (mũi tên)

Hình 2: thì động mạch. A sagittal, B coronal. Dấu thoát mạch.

Hình 3: thì TM

Video