Thư viện ảnh: VRT hoại tử mủ
28/06/2020
Thư viện ảnh: HCC đa ổ
02/07/2020

Thư viện ảnh: Viêm ruột thừa sau manh tràng dưới gan

Thư viện ảnh: Viêm ruột thừa sau manh tràng dưới gan, dính vỏ bao gan

Retrocecal appendicitis adherent to the liver capsule