Thư viện ảnh: U dạ dày
19/05/2020
Thư viện ảnh: dị vật và thoát vị bẹn
02/06/2020

Thư viện ảnh: Xoắn hổng tràng

Xoắn hổng tràng gây hoại tử ruột