Thư viện ảnh: Tắc ruột do u đại tràng dạng vòng nhẫn
24/06/2020
Thư viện ảnh: Viêm ruột thừa sau manh tràng dưới gan
30/06/2020

Thư viện ảnh: VRT hoại tử mủ

Thư viện ảnh: VRT hoại tử mủ

Necrotising appendicitis